امور ترخیص وسایل نقلیه

 

<<<  نكات مهم و قوانين واحد ترخيص وسايل نقليه >>>

! رانندگي بدون گواهينامه اتباع خارجي موجب اخذ تعهد محضري و درج در پرونده در مرتبه اول و در صورت تكرار ابطال كارت و اقامت و طرد از كشور

!! كليه اتباع خارجي جهت رانندگي در ايران به گواهينامه صادر شده از سوي جمهوري اسلامي ايران و يا گواهينامه بين المللي مورد تاييد پليس راهور نياز دارند.

!!! گواهينامه بين المللي صادره از كشورهاي افغانستان و عراق مورد تاييد پليس راهور نمي باشد.

!!!! اتباع خارجي كه فقط داراي گذرنامه اقامتي مي باشند جهت دريافت گواهينامه رانندگي بايستي از طريق پليس مهاجرت اقدام نمايند.(به اتباع غيرمجاز يا داراي كارت آمايش و هويت هيچگونه گواهينامه رانندگي تعلق نمي گيرد.)

 


مراحل ترخيص وسيله نقليه

اتباع خارجي كه بدون گواهينامه رانندگي كرده اند به دو حالت، كار آنها انجام مي گردد كه با توجه به مدارك موجود تبعه، متفاوت است:

الف) قبض پاركينگ و كارت شناسايي در دست تبعه باشد

ب) كارت تبعه خارجي توسط نيروي انتظامي ضبط شده باشد

 

مدارك مورد نياز جهت ترخيص وسيله نقليه:

1-تعهد محضري تبعه خارجي مبني بر عدم تكرار رانندگي بدون گواهينامه

2-تعهد محضري صاحب سند مبني بر ندادن وسيله نقليه به  تبعه خارجي

3-كپي تعهد محضري تبعه خارجي و صاحب سند

4-اصل و كپي سند يا وكالت وسيله  نقليه

5-اصل و كپي مدرك شناسايي تبعه خارجي

6-كپي مدرك شناسايي صاحب سند وسيله نقليه

توجه: جهت صدور نامه آزادي نياز به صاحب سند نمي باشد.

 

الف) قبض پاركينگ و كارت شناسايي در دست تبعه باشد

روند كار :

1-تحويل مدارك مورد نياز (يكماه بعد از توقيف)

2-دريافت نامه آزادي جهت ترخيص وسيله نقليه توقيف شده

3-مراجعه به اداره ترخيص پليس راهور

توجه: نكات مهم براي اتباعي كه تخلف رانندگي بدون گواهينامه بيش از يك بار را داشته اند عبارتست از :

! نامه آزادي فقط به صاحب سند(مالك وسيله نقليه) داده مي شود

!! تبعه كارت شناسايي خود را به كارمند اداره اتباع بايد تحويل دهد

!!! پرونده تبعه متخلف جهت ابطال مدرك شناسايي و طرد ازكشور به كارگروه استان معرفي مي گردد

 

ب) كارت تبعه خارجي توسط نيروي انتظامي ضبط شده باشد

روند كار : 

1-دريافت كارت ضبط شده به همراه قبض پاركينگ و نامه شوراي حل اختلاف

توجه: در صورتي كه تخلف رانندگي بدون گواهينامه براي بار اول باشد كارت تحويل ميگردد.

2- مراجعه به اداره ترخيص پليس راهور جهت دريافت معرفه نامه به اداره اتباع

3- مراجعه به اداره اتباع و تحويل مدارك مورد نياز (يكماه بعد از توقيف)

4-دريافت نامه آزادي جهت ترخيص وسيله نقليه توقيف شده

5-مراجعه به اداره ترخيص پليس راهور

توجه: نكات مهم براي اتباعي كه تخلف رانندگي بدون گواهينامه بيش از يك بار را داشته اند عبارتست از :

! نامه آزادي فقط به صاحب سند(مالك وسيله نقليه) داده مي شود

!! پرونده تبعه متخلف جهت ابطال مدرك شناسايي و طرد ازكشور به كارگروه استان معرفي مي گردد

 

چنانچه كارت تبعه هنگام توقيف وسيله نقليه توسط نيروي انتظامي ضبط گرديد،جهت دريافت كارت به اداره گذرنامه مراجعه كنند.


فلوچارت مراحل ترخيص وسايل نقليه

فلوچارت مراحل ترخيص وسايل نقليه

اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي

!!کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد