امور تابعيت

مراحل دريافت تابعيت جمهوري اسلامي ايران در اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري قم

شرايط تابعيت:

1-متقاضي متولد ايران باشد.

2- متقاضي داراي مادر ايراني باشد.

3- سن متقاضي 18 سال تمام باشد .

توجه: مهلت درخواست متقاضي از پايان 18سالگي فقط بمدت يكسال مي باشد.

4- ازدواج والدين بايد به ثبت رسمي رسيده باشد.

5- در صورت فوت شدن پدر، ارائه فوت نامه الزاميست.

6- در صورت طلاق ارائه طلاق ناه از دادگاه خانواد الزاميست.

7- متقاضي داراي مدرك شناسايي معتبر بايد باشد.(گذرنامه - كارت آمايش)

8- حضور متقاضي جهت تكميل پرونده الزامي است.


مدارك مورد نياز:

1-پوشه روغني (هم رنگ) فنر پوشه _ 2 عدد

2- فتوكپي عقدنامه محضري (كل صفحات) _ 2 سري كامل به ترتيب صفحات

3- فتوكپي پروانه اقامت ازدواجي _ 2 نسخه

4- فتوكپي پروانه زناشويي_ 2 نسخه

5- فتوكپي شناسنامه مادر (كل صفحات) و كپي كارت ملي _ 2 سري از هركدام

6- فتوكپي كارت هويت و  صفحات اول و دوم گذرنامه  و ويزا و آخرين تمديد اقامت  متعلق به پدر _ 2 سري از هر كدام

7- فتوكپي كارت هويت و  صفحات اول و دوم گذرنامه  و ويزا و آخرين تمديد اقامت  متعلق به متقاضي _ 2 سري از هر كدام

8- فتوكپي گواهي تولد_ 2 سري

9- گواهي تاييد مندرجات كارت هويت از سفارت كشور متبوع ( گواهي احراز هويت)

10- عكس 4*3 جديد(بدون كلاه، بدون عينك، بدون كروات) _ 12 عدد پشت نويسي شده

 

روند كار :

1- تحويل مدارك مورد نياز

2- تكميل نمودن فرم هاي مربوطه ( 5 برگ)

3- مراجعه به اداره كل اتباع قم بعد از دو ماه جهت گرفتن شماره پرونده از دبيرخانه اداره كل اتباع قم

4- منتظر تماس از وزارت امور خارجه باشيد.

توجه: در صورت عدم تماس بعد از 4 ماه، با همراه داشتن شماره پرونده بصورت حضوري به وزارت امور خارجه مراجعه كنيد

 


فلوچارت مراحل دريافت تابعيت جمهوري اسلامي ايران

فلوچارت نحوه دريافت تابعيت ايران

اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي

!!کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد