امور ازدواج

 

>>>دانستنيهاي عمومي بانوان ايراني<<<

آنچه كه بانوان ايراني و خانواده هايشان در هنگام مراجعه براي ثبت ازدواج با مردان خارجي بايد بدانند:

 

الف) در صورت عدم ثبت ازدواج با مشكلات ذيل مواجه خواهند شد:

1-   در اختيار نداشتن مدرك رسمي و قانوني زوجين براي اثبات زوجيت

2-   عدم شناسايي قانوني ازدواج توسط دواير دولتي و در نتيجه محروم گرديدن از حقوق و امتيازات مترتب ازدواجهاي رسمي

3-  بروز مشكلات جدي در اقامت قانوني مرد خارجي و فرزندان حاصل از اينگونه ازدواجها

4-   فقدان حمايت رسمي و قانوني از ازدواجهاي فوق

5-  تحميل تابعيت مرد خارجي بر زن ايراني در صورت پيش بيني در قانون مدني كشور مرد(حتي در صورت ثبت ازدواج)

6-  امكان ازدواج مجدد مرد خارجي با توجه به نداشتن تعهد حقوقي در مقابل زن ايراني

7-  محروميت زن ايراني و فرزندان او از مزاياي مواد 940-963-964-979 قانون مدني و قانون ماده واحده تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني و ساير موارد قانوني

8-   محدوديت يا ممنوعيت صدور رواديد كشور متبوع مرد در گذرنامه زن ايراني

9-   مشخص نبودن وضعيت حضانت و قيوميت فرزندان در صورت فوق زوج يا زوجه و يا هردو در مواردي كه ازدواج ثبت نشده باشد.

10-  سرخوردگي دائمي و نداشتن اعتماد بنفس فرزندان حاصل از ازدواجهاي غيرقانوني به خاطر محروميت از حقوق اجتماعي  در بسياري از موارد عدم امكان كسب تابعيت ايراني و يا خارجي (به تبعيت از پدر) فرزندان به واسطه محدوديت هاي قانوني

11- محكوميت مرد خارجي به يك تا سه سال زندان در صورت ازدواج غيرقانوني با بانوي ايراني طبق ماده 17 قانون ازدواج

 

ب) درصورت ازدواج با مردان خارجي با محدوديت هاي ذيل مواجه خواهند شد:

1-  انجام ازدواج هيچگونه تعهدي الزام آور براي دولت مبني بر صدور مجوز اقامت براي مرد خارجي ايجاد نخواهد نمود.

2-  انجام ازدواج هيچگونه مزيتي براي كسب تابعيت ايراني براي مرد خارجي ايجاد نخواهد نمود.

3-  در صورت تشخيص دولت و عدم صدور پروانه اقامت و يا تمديد آن مرد خارجي موظف به خروج از كشور بوده و در صورت عدم خروج اخراج گرديده و اجازه ورود مجدد را نخواهد داشت.

4-  برابر قوانين مدني اكثر كشورها صدور شناسنامه كشور متبوع مرد براي فرزندان الزامي بوده و با توجه به اينكه دولت ج.ا.ا تابعيت مضاعف را نپذيرفته است، در صورت اثبات صدور شناسنامه خارجي براي فرزندان امكان صدور شناسنامه ايراني وجود نخواهد داشت.

5-  با توجه به اينكه ولايت قانوني و شرعي فرزندان به عهده پدر مي باشد، درصورتيكه مرد خارجي قصد بازگشت به كشور متبوع و يا خروج به مقصد كشور ديگري را داشته باشد، به عنوان ولي قهري مي تواند جهت خروج فرزندان خود از كشور اقدام نمايد.

 


 


مقررات ازدواج
اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي

!!کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد